- THE SALA -
茨城県日立市発♀VOCAL ROCK BANDEmiko Otaka(Vo)
Kouhei Tsutsumi(Gt.vo)
Yoshihito Nakamura(Ba.vo)
Hiroki Yurugi(Dr.vo)